Conference Publication Details
Mandatory Fields
Mhic Mhathuna, M., Nic Fhionnlaoich, F.
An céad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas
Ag Aistriú ón Naíonra chun na Gaelscoile: Beartas Oideachais Teanga.
2015
May
Published
1
()
Optional Fields
Díreofar sa pháipéar seo ar na bunchoincheapanna a bhaineann le haistriú ó shuíomh luath-óige go dtí an bhunscoil agus ar tionscnamh, “An Traein: Ag Aistriú ón Naíonra go dtí an Ghaelscoil”. Tabharfar breac-chuntas ar an méid a foghlaimíodh ón tionscnamh. Léireofar roinnt de na rudaí a d'aithin na rannpháirtithe mar shampla an tábhacht a bhaineann le cumarsáid agus aistriú eolais i dtaobh na bpáistí féin (le cead na dtuismitheoirí/caomhnóirí) agus i dtaobh an tsaghais Gaeilge a bhí á sealbhú ag na páistí. An méid a foghlaimíodh ón taighde seo agus na himpleachtaí a bhaineann léi, cuirfear sin i gcomparáid le torthaí taighde ábharaí eile. Déanfar moltaí maidir leis an bpróiseas aistrithe, an ról atá ag Gaelscoileanna Teo. ach go háirithe agus polasaí um Oideachas Teanga á sholáthar acu - polasaí a chuimseodh réimse gníomhaíochtaí a bhainfaidh le haistriú teangan agus luath-oideachas páistí.
10.21427/D7RJ5F
Grant Details